Subscribe to this RSS feed
Sander Van Den Hende

Sander Van Den Hende

Werkingsjaar 2019

 • Februari:             Presentatie Xtra Time - Les Gazelles De Bruxelles & Sportaround
 • Februari              Start samenwerking Power2act – Engie n.a.v. fit-o-piste Crisisinterventiecentrum
 • Februari:             Genomineerd voor “Gentse Sportawards”
 • Maart:                  Participatie Buurtsportplatform
 • Maart:                  Interne studiedag met sport- en beweegthema
 • Augustus:            Voetbaltornooi De Sleutel & WeerWerk (6 afdelingen + KAA Gent Foundation)
 • September:         Rugscholing Sociale Werkplaats (in het kader van teamdag)
 • September          Voetbaltornooi Sociale Werkplaats Weerwerk Gent  (3 teams)
 • September:        Engagement “My Social Sportup”
 • Oktober:             Organisatie Badmintontornooi De Sleutel & partnerorganisaties
 • November:         Voetbalwedstrijd Xtra Time vs Axian (Warmste Week)
 • December:         Roei-initiaties De Sleutel Gent (4 initiaties i.s.m. Vlaamse Roeiliga)
 • December:         Rowing For Life + Rollen for Life Flaffers Assenede (10 deelnemers XT, 2 afd)
Wednesday, 23 January 2019 00:00

Rowing For Life - 22 12 2018

rowing

Meer dan 80 roeiers waagden zich vandaag onder een prachtige zon aan het evenement Rowing For Life.
Een evenement ten voordele van de omnisportwerking van De Sleutel. Onze eigen afdelingen werden ook uitgedaagd:
indien cliënten 2 initiaties volgden mochten ze gratis aan het evenement deelnemen.
Niemand had het ooit verwacht, maar we hebben uiteindelijk met 6 deelnemers van De Sleutel deelgenomen aan het evenement.
En het mag gezegd worden: niemand viel uit de boot, verre van zelfs! Wat een traject legden deze kerels af!
We krijgen er nog kippenvel van als we eraan terugdenken: van de initiële brainstormsessies,
de 2 initiaties tot het resultaat van vandaag: iedereen met de glimlach in de roeiboot richting graslei,
vrolijk slurpend van een chocomelkske tijdens de stop (waarvoor dank Gentse Roei en Sportvereniging (GRS)) alsook
de glunderende gezichten na veilige aankomst deze namiddag aan de Vissersdijk! Machtig!

Namens de cliënten, die een onvergetelijke succeservaring beleefden,
alsook namens de omkadering hartelijk dank aan alle TOP-organisatoren: Vlaamse Roeiliga (bedankt brand!), 
rowing-vvr.be (Bedankt Marnix en Patrick!) alsook De Sleutel - Xtra Time Gent (Sander, Erwin en Karel). 
Rowing For Life was voor zowel cliënten alsook andere deelnemers enorm warm, dit smaakt naar meer!

Eindigen doen we graag met de letterlijke woorden van een cliënt: “Wat Xtra Time doet en organiseert, dat vind ik echt chique.
We leren nieuwe sporten ontdekken, samen met andere organisaties, en zo stappen zetten in onze trajecten naar een zinvolle tijdsbesteding.
Ik zou vroeger nooit gedacht hebben om naar een roeiclub te gaan,
vandaag overweeg ik om mij aan te sluiten bij een club en de sport verder te ontdekken”.

Een allesomvattende getuigenis, volledig in lijn met onze visie inzake "sport als middel tot re-integratie".
Laat ons hopen dat ook de buitenwereld en onze ondersteuners (we kunnen dit niet alleen) hiervan overtuigd blijven.
Met dit evenement geven we alvast opnieuw een krachtig en warm signaal.

PS. De maandag na het evenement gingen 3 vrijwilligers de opbrengst "live" bekendmaken @ De Warmste Week Puyenbroeck!
Er werd een bedrag van maar liefst 1130 euro ingezameld. Woehoew!

#dewarmsteweek #sportersbelevenmeer #sportalsmiddel
Sport Vlaanderen De Sleutel rowing-vvr.be Vlaamse Roeiliga Studio BrusselGent Sport De Warmste Week

 

warmste weel

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Huidig Aanbod 2020

Affiche sportaanbod

Tuesday, 10 July 2018 00:00

Contacteer ons

Heeft u vragen omtrent ons omnisportaanbod?
Ontvangt u graag meer informatie omtrent onze sportwerking?
Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren

email: sport.desleutel@fracarita.org

telefoon: 09/210 87 25

Tuesday, 10 July 2018 00:00

GDPR - XTRA TIME (1e versie)

1.     Algemeen

Xtra Time hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Xtra Time houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Xtra Time zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Xtra Time

Zetel:  Ebergiste de Deynestraat 2c, 9000 Gent

Emailadres: sport.desleutel@fracarita.org

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2.     Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Xtra Time verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

·         Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

·         Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

o   Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)

o   Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (uitvoering overeenkomst)

·         Het deelnemen aan competities en tornooien

o   Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)

o   Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)

·         Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)

·         Promotie, PR en communicatie waaronder

o   Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)

o   Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)

o   Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

        Identificatiegegevens : naam, voornaam

        Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres

        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

        Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)

        Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4.     Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

        het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat

        het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

        het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.      Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

-          Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)

-          Subsidiërende overheden in het kader van verantwoordingen van sportprojecten en deelname aan sportevenementen

-          De sportfederatie, zijnde Paranthee Psylos

-         

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7.     Bewaartermijn

Xtra Time  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Xtra Time  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk

of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

8.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

      Alle personen die namens Xtra Time  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10.           Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

11.           Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Xtra Time Gent  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 1/06/2018

1.     Algemeen

Xtra Time hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Xtra Time houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.[LB1]

 

 

Als Xtra Time zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Xtra Time

Zetel:  Ebergiste de Deynestraat 2c, 9000 Gent

Emailadres: sport.desleutel@fracarita.org

 

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

2.     Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Xtra Time verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

·         Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

·         Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

·         Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

o   Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)

o   Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (uitvoering overeenkomst)

·         Het deelnemen aan competities en tornooien

o   Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)

o   Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)

·         Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)

·         Promotie, PR en communicatie waaronder

o   Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)

o   Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)

o   Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

 

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

        Identificatiegegevens : naam, voornaam

        Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres

        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

        Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)

        Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) [LB(2]

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

4.     Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

        het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat

        het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

        het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

 

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

-          Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)

-          Subsidiërende overheden

-          De sportfederatie, zijnde Paranthee Psylos

-          [LB(3]

[LB(4]

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

 

7.     Bewaartermijn

Xtra Time  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Xtra Time  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk

of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

 

8.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

      Alle personen die namens Xtra Time  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

 

10.           Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

 

11.           Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Xtra Time Gent  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 1/06/2018


 [LB1]Niet verplicht op te nemen. Dient als kader, maar mag dus eventueel verwijderd worden.

 [LB(2] [LB(2]Dit is een voorbeeld, overloop alles zodat het overeenstemt met de situatie in jouw organisatie.

 

 [LB(3]Aan te vullen naargelang de situatie

 [LB(4] [LB(4]Dit is een voorbeeld, overloop alles zodat het overeenstemt met de situatie in jouw organisatie.

Rennen, springen, jumpen, vallen en weer doorgaan! Zaterdag 28 april was het weer van dat: Xtra Time, de omnisportclub van De Sleutel, organiseerde samen met De Sleutel de tweede editie van Let’s go PillLow!

Omnisportclub Xtra Time ondersteunt mensen met een verslaving, in hun poging om opnieuw aansluiting te vinden bij de maatschappij, met een aanbod van recreatieve en laagdrempelige sport. Zij brengt deze mensen aan het sporten en maakt hen warm om aan te sluiten bij een reguliere sportclub. Sport is leuk, sport is uitdagend, sport breng mensen dichter bij elkaar…Om dit te illustreren organiseerden we op zaterdag 28 april de tweede editie van onze sensationele springkussen-teambuildingsevenement!

Met dit evenement willen we een positieve boodschap uitdragen naar het grote publiek: drugs en verslaving vormen weliswaar een probleem in de maatschappij, maar er zijn vele mogelijkheden om te groeien naar een gezonde en cleane levensstijl.  Het (samen) beoefenen van sport is er één van. Sport kán een leuke alternatieve tijdsbesteding zijn en is de moeite waard! Iedereen was uitgenodigd om een klein team samen te stellen en als team een avontuurlijk parcours af te leggen.  Dit hindernissenparcours bestaat uit opblaasbare attracties waar je in team allerhande proeven moet op uitvoeren. Je treedt weliswaar in competitie met een ander team, maar de ervaring van het avontuur is veel belangrijker dan winnen!

Maar liefst 26 teams, van verschillende pluimage, schreven zich in voor de tweede editie van ons evenement. Een stijging met meer dan tien ploegen, vier ploegen kwamen jammer genoeg niet opdagen, op voorhand hadden we hiervoor getekend. We bereikten een heterogeen gezelschap: gaande van onze bewoners en cliënten van andere instellingen, over vluchtelingen en OCMW-cliënten tot een singlesclub en gewone vriendengroepen. Dit jaar schreven zich zelfs ploegjes uit Nederland in! U leest het goed, we trekken zelfs een internationaal publiek aan!

Om half tien konden we starten met de eerste van onze drie sessies. Elke sessie duurde tweeëneenhalf uur. Via een doorschuifsysteem kon elk team zijn krachten en vaardigheden inzetten binnen onze Duivelse thematiek. Zowel de kantine alsook de deuntjes waren (in het kader van het nakende WK) zwart geel rood gekleurd. De drie origineelste teamnamen binnen de thematiek (Red Ninjas, Bad Kompany en Red Bbal Jumpers) kregen bovendien een extra prijs!

Ook de attracties kregen allen een Duivels tintje: deelnemende ploegen konden zich uitleven op een “Devils run”, “Flipp it Fella’s”, “Sumo Radja’s”, “Bubble Fun” en “Devils Platform”. Wat dit inhoudt wordt best geïllustreerd met volgende foto’s.

 12

                              4

 3  5

 

De teams vlogen er direct in, de intensiteit was hoog, de spanning was op vele gezichten te lezen, maar vooral applaus en gelach waren voortdurend te horen, kortom we ondervonden onmiddellijk dat iedereen genoot! Soms werd de strijd zelfs heel hevig, gelukkig moest het rode kruis slechts enkele slachtoffers van kleine incidenten bijstaan. Oef!

Zo was de toon gezet voor de rest van de dag. Eenzelfde engagement, eenzelfde spelplezier konden we meemaken in de twee namiddagsessies! Op het einde van elke sessie werden alle teams samengeroepen voor een gezamenlijke kreet, ploegen die uitzonderlijke prestaties neerzetten kregen een extra aandenken. 

Elke deelnemer kreeg bovendien een coole pet mee naar huis met opschrift “Move Up With Sports - #sportersbelevenmeer #xtratime #desleutel. Elk team ging met andere woorden naar met een unieke ervaring ook met een leuk gadget naar huis.

 

777


We mogen besluiten dat het elke deelnemende ploeg zich uitstekend vermaakt heeft en let’s pillLow een zinvol evenement is. Hopelijk kunnen we met meer van dergelijke activiteiten opnieuw de kracht van sport laten spreken, want ook tijdens dit evenement werd aangetoond: sport voor allen is fijn, sporters beleven meer.

Duivelse groeten,

Organisatieteam Let's go PillLow
Sander Van den Hende
Margot Van Houtte
Robrecht Keymeulen
Paul de Neve

Friday, 04 May 2018 00:00

Aanbod april - juni 2018

Affiche Xtra Time Gent Sportaanbod april juni 2018 1 1

Friday, 04 May 2018 00:00

Aanbod januari - maart 2018

Affiche Xtra Time Gent Sportaanbod FEBRUARI MAART 2018 1

Saturday, 06 January 2018 00:00

Spinningmarathon 2/12/2017

Afbeelding affiche 4

 

Promotiefilmpje Spinningmarathon:

https://www.youtube.com/watch?v=xOf-4G4XH6Y 

Resultaat Spinningmarathon:

Ongelofelijk: 64 deelnemers gingen de spinningmarathon-uitdaging aan!
Fantastisch: opbrengst van 650 euro voor omnisportwerking van De Sleutel!
U was geweldig: deelnemers, supporters, lesgevers, sponsors, vrijwilligers!

De opbrengst van het evenement werd op 21 december afgegeven aan het glazen huis!

De Warmste Week #sportersbelevenmeer #goededoel #dankdankdank!
D-Drinks | Go Sport Belgium | RAW Salad Company Gent | FIT.

----
PS. save the date: Let's go PillLow 28/04/18


Aftermovie:

https://www.facebook.com/events/241270803071978/?active_tab=discussion

Praatje op Studio Brussel:

https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/spinningmarathon-xtra-time-de-sleutel

Sfeerverslag Spinningmarathon:

https://www.desleutel.be/voorwiehulpzoekt/item/2703-warmste-week-ook-voor-de-sleutel

Tuesday, 29 August 2017 00:00

Aanbod september - december 2017

Affiche Sportaanbod September tot december 2017

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
Page 1 of 5